Regulamin konsultacji

REGULAMIN PRACOWNI PSYCHOTERAPII SENS

§1 Regulamin

Poniższy regulamin określa zasady świadczenia usług terapeutycznych, psychiatrycznych oraz psychodietetycznych przez Pracownię Psychoterapii Sens, reprezentowaną przez Martę Ćwigoń-Karbowską, z siedzibą w Słupsku przy ulicy Grodzkiej 12 a, NIP 839-290-9139. Miejscem wykonywania wyżej wymienionych usług jest ulica Nowobramska 2/37 w Słupsku.

§2 Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
– konsultacja: od jednego do kilku spotkań z psychoterapeutą/innym specjalistą w celu określenia problemu, celów i zasad terapii;
– sesja: usługa świadczona na rzecz osoby zainteresowanej zgodnie z ofertą Pracowni Psychoterapii Sens;
– wizyta lekarska: spotkanie z lekarzem psychiatrą, celem postawienia diagnozy i, w razie potrzeby włączenia środków farmakologicznych;
– wizyta psychodietetyczna: spotkanie z psychodietetykiem celem ustalenia problemów związanych z odżywianiem i dietą;
-psycholog: oznacza osobę, która ukończyła 5-cio letnie jednolite studia magisterskie- tym samym
posiada uprawnienia do prowadzenia oddziaływań psychologicznych
– psychoterapeuta ( w tym uzależnień): oznacza osobę posiadającą uprawnienia do prowadzenia procesu psychoterapii zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa, a także jest minimum po 2-im roku akredytowanego szkolenia i poddaje swoją pracę regularnej superwizji;
– lekarz psychiatra: lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii;
– psychodietetyk: specjalista zajmujący się związkiem czynników psychologicznych z odżywianiem;
– pacjent/ klient : osoba korzystająca z usług Pracowni Psychoterapii Sens zgodnie ze zgłaszanym problemem.

§3 Zakres świadczenia usług

1. Nasza placówka oferuje:
Konsultacje psychoterapeutyczne (w tym terapii uzależnień), psychoterapię indywidualną (w tym uzależnień), psychoterapię par, małżeństw i rodzin, psychoterapię młodzieży, konsultacje psychologiczne, terapię psychologiczną (w tym wsparcie psychologiczne), konsultacje i wizyty psychiatryczne oraz psychodietetyczne.
2. Usługi świadczone są w Pracowni Psychoterapii Sens przy ulicy Nowobramskiej 2/37 w Słupsku lub w formie on- line (w zależności od sytuacji epidemiologicznej lub umowy ze specjalistą) przy wykorzystaniu narzędzi komunikacji internetowej.

3. Świadczenie usług na rzecz osób niepełnoletnich odbywa się po uzyskaniu zgody opiekunów prawnych i/ lub rodziców.
4. Psychoterapeuci Pracowni Psychoterapii Sens zobowiązują się do udzielania profesjonalnej pomocy i leczenia, zgodnymi z zasadami etyki, opartymi na Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty zgodnym z Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym ( https://sekcjanaukowapsychoterapii.org/kodeks-etyczny-psychoterapeuty ).
5. Psychoterapeuci pracujący w Pracowni Psychoterapii Sens nie prowadzą dokumentacji medycznej innej, niż ustalonej z pacjentem/ klientem.
6. Specjaliści pracujący w Pracowni Psychoterapii Sens posiadają kwalifikacje zawodowe niezbędne do udzielania świadczeń.
7. Wszyscy specjaliści zatrudnieni w Pracowni Psychoterapii Sens zobowiązani są do
przedstawienia informacji dotyczących kwalifikacji zawodowych, jeśli zostaną o nie zapytani.
Wszelkie aktualne informacje zawarte są także na stronie internetowej
www.psychoterapiaslupsk.pl.

§4 Realizacja usług psychoterapeutycznych

1. Konsultacje poprzedzają proces psychoterapii/ terapii uzależnień lub oddziaływań
terapeutycznych u pozostałych specjalistów.
2. Umówienie konsultacji odbywa się drogą telefoniczną lub mailową z wybranym specjalistą, widniejącym na stronie internetowej www.psychoterapiaslupsk.pl.
3. Konsultacja indywidualna trwa 50 minut, konsultacja pary lub rodziny trwa 75 minut.
4. Podczas konsultacji pacjent/klient zobowiązuje się do podania danych osobowych
(personalia, nr telefonu, email, adres) w celach kontaktu ze specjalistą oraz rozliczeniowych.
5. W przypadku zgody obu stron na rozpoczęcie procesu psychoterapii/ terapii uzależnień ustalany jest kontrakt terapeutyczny między specjalistą a uczestnikiem/uczestnikami.
Kontrakt dotyczy m.in.: metod pracy, odpowiedzialności pacjenta/klienta oraz terapeuty, czasu trwania, częstotliwości spotkań, celów terapeutycznych, zaleceń, płatności, odwoływania sesji. Kontrakt ustalany jest indywidualnie w formie ustnej lub pisemnej.

STAŁE PUNKTY KONTRAKTU PSYCHOTERAPEUTYCZNEGO OBOWIĄZUJĄCE W NASZEJ PRACOWNI:
– za proces psychoterapii indywidualnej uznaje się regularne spotkania minimum raz w tygodniu lub w przypadku terapii par i rodzin spotkania z częstotliwością raz na dwa tygodnie;
– sesja psychoterapii indywidualnej trwa 50 minut, sesja terapii pary/rodzinnej trwa 75 minut i odbywa się przy obecności wszystkich członków procesu(czas trwania sesji nie jest przedłużany w przypadku spóźnienia się pacjenta/ klienta);
– sesja odbywa się w stałym miejscu, o stałej godzinie w tym samym dniu tygodnia (chyba, że w wyjątkowych przypadkach zmiana terminu zostanie omówiona z terapeutą).
6. Pacjent/klient zobowiązany jest podpisać klauzulę RODO i zapoznać się z jej treścią.
7. Pacjent/ klient wyraża zgodę, aby terapeuta udostępnił wybranej osobie z zespołu
terapeutycznego numer telefonu pacjenta/ klienta (bez żadnej dodatkowej informacji)- na wypadek niemożności kontaktu terapeuty bezpośrednio z nim.

§5 Realizacja usług lekarskich

1. Umówienie na wizytę odbywa się pod numerem dostępnym na stronie:
www.psychoterapiaslupsk.pl .
2. Podczas wizyty pacjent/klient zobowiązuje się do podania danych osobowych (personalia, nr telefonu, email, adres, pesel) w celach kontaktu ze specjalistą, wystawienia zwolnień, wypisania recept oraz rozliczeniowych.
3. Umawianie się na kolejne wizyty ustalane jest bezpośrednio z lekarzem lub poprzez rejestrację.
4. Lekarz psychiatra pracuje zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz Przysięgi Hipokratesa.

§6 Realizacja usług psychodietetycznych

1. Umówienie konsultacji odbywa się drogą telefoniczną lub mailową.
2. Podczas wizyty pacjent/ klient zobowiązuje się do podania danych osobowych ( personalia, nr telefonu, email, adres) w celach kontaktu ze specjalistą oraz rozliczeniowych.
3. Plan pomocy psychodietetycznej ustalany jest indywidualnie.

§7 Płatność

1. Wynagrodzenie za daną usługę płatne jest gotówką lub przelewem (o ile tak będzie umówione ze specjalistą).
2. Pracownia Psychoterapii Sens świadczy usługi zgodnie z cennikiem zawartym na stronie www.psychoterapiaslupsk.pl.
3. Pacjent/klient zobowiązuje się do opłacenia świadczonych mu usług, w przypadku braku płatności specjalista ma prawo zrezygnować z przyjmowania go.
4. Brak informacji o nieobecności na konsultacji, na minimum 24 godziny przed nią, nie zwalnia z odpłatności za spotkanie.

§8 Poufność

1. Sesje, konsultacje, wizyty lekarskie i psychodietetyczne są poufne. Wszelkie informacje dotyczące pacjenta/klienta są objęte tajemnicą zawodową.
2. Pacjent/ klient może, ale nie musi, upoważnić osobę, której zostaną przekazane podstawowe informacje (czas trwania spotkań oraz ich częstotliwość) w przypadku hospitalizacji, śmierci czy zaginięcia.
3. Podając specjaliście niezbędne informacje pacjent/klient poświadcza ich prawdziwość.
Ewentualny kontakt specjalisty będzie odbywał się w oparciu o posiadane dane.
4. Specjaliści przestrzegają zasad tajemnicy zawodowej, jednakże w sytuacji odczytanej jako zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta/ klienta i/lub jego otoczenia, specjalista zobowiązany jest do powiadomienia określonych osób, służb, instytucji lub wezwania pomocy medycznej.
5. Jeśli pacjent/klient wyrazi pisemną zgodę sesja może być rejestrowana na elektronicznym nośniku danych.

6. Psychoterapeuci poddają swoją pracę regularnej superwizji. Nie ujawniają w niej danych identyfikujących pacjenta/ klienta. Superwizor zgodnie z przepisami prawa jest także zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej.

§8 Dane osobowe i polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Pracownia Psychoterapii Sens, reprezentowana przez Martę Ćwigoń-Karbowską.
2. Dane przekazywane przez pacjenta/klienta będą wykorzystywane tylko w celu realizacji sesji, konsultacji, wizyt lekarskich i psychodietetycznych.
3. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, z dnia 10.05.2018 r.

§9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów ( Dz.U. Nr 37, poz. 763, ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. ( RODO) w zakresie ich przetwarzania.
3. Regulamin może ulec zmianie.
4. Będzie on dostępny w formie elektronicznej na stronie www.psychoterapiaslupsk.pl.
5. W przypadku sporu pacjent/klient i specjalista będą dążyć do polubownego rozwiązania go.
Prawem właściwym dla wszelkich sporów, których nie udało się polubownie rozstrzygnąć jest prawo polskie.